POLITYKA PRYWATNOŚCI XCHANGER.IO

POSTANOWIENIA OGÓLNE

W trosce o zachowanie prawa do prywatności użytkowników aplikacji dostarczanych przez XCHANGER (zwanych dalej „Aplikacjami”) oraz wypełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa, XCHANGER FINANCIAL SOLUTIONS LTD z siedzibą w c/o B&F Services, 68 King William Street, London EC4N 7DZ, United Kingdom (“XCHANGER”) publikuje niniejszy dokument, którego celem jest wyjaśnienie oraz poinformowanie o sposobie gromadzenia, przetwarzania i zabezpieczenia danych Użytkowników Aplikacji.

Przed rozpoczęciem korzystania z Aplikacji Użytkownik powinien zapoznać się z treścią niniejszej Polityki Prywatności.

GROMADZENIE I PRZETWARZANIE DANYCH PRZEZ XCHANGER

XCHANGER zapewnia swoim Użytkownikom możliwość korzystania ze swoich Aplikacji w sposób anonimowy, bez konieczności rejestracji i podawania szczegółowych danych takich jak imię / nazwisko / adres email / numer telefonu / etc. Brak tych danych nie będzie uniemożliwiał Użytkownikom korzystania z Aplikacji.

Jedynymi danymi zbieranymi przez XCHANGER są dane dotyczące czasu korzystania z aplikacji, dane na temat statystyki oglądalności i sposobu korzystania z Aplikacji. Powyższe działania mają na celu udoskonalenie Aplikacji oraz dostosowywanie ich do potrzeb Użytkownika. Dane zapisywane w logach nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z Aplikacji i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.

Administratorem danych osobowych („Administrator”) udostępnionych przez Użytkownika podczas korzystania z Aplikacji jest XCHANGER FINANCIAL SOLUTIONS LTD z siedzibą w c/o B&F Services, 68 King William Street, London EC4N 7DZ, United Kingdom.

XCHANGER przetwarza dane osobowe w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH

Dane Użytkowników Aplikacji przetwarzane są w szczególności na potrzeby prowadzenia pomiarów, analizowania i ulepszania jakości Aplikacji, czego efektem będzie dostarczenie Aplikacji w większym stopni dostosowanych do potrzeb Użytkowników oraz przynoszących dodatkowe korzyści Użytkownikom.

UDOSTĘPNIANIE DANYCH

XCHANGER, co do zasady, nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych Użytkowników, za wyjątkiem sytuacji, w których XCHANGER posiada ku temu podstawę prawną, a także na żądanie podmiotów uprawnionych, lub kiedy jest to niezbędne do wykonania usług oferowanych przez XCHANGER.

Dane Użytkownika mogą zostać udostępnione na żądanie organów publicznych lub innych podmiotów uprawnionych do takiego dostępu na podstawie przepisów prawa, w szczególności kiedy jest to niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa Aplikacji lub praw innych Użytkowników.

Dostęp do danych Użytkownika mogą uzyskiwać podmioty, z których usług korzysta XCHANGER w celu dostarczania własnych usług Użytkownikom (np. podmioty zapewniające hosting Aplikacji). W takich przypadkach XCHANGER zawarł z tymi podmiotami stosowne umowy, których przedmiotem jest zabezpieczenie danych Użytkowników przed dostępem osób nieuprawnionych.

Część usługodawców XCHANGER może przechowywać dane Użytkowników poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego, jednak nawet w takim przypadku ich serwisy spełniają wymagania opisane w RODO. Informacje o zgodności działań wybranych usługodawców z RODO zawarte są pod poniższymi linkami:

XCHANGER może ujawniać anonimowe zestawienia zbiorcze oraz zestawienia statystyczne dotyczące np. liczby osób korzystających z Aplikacji. Dane te jednak nie pozwalają na identyfikację poszczególnych użytkowników i nie stanowią danych osobowych.

UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia w stosunku do jego danych osobowych przetwarzanych przez XCHANGER w ramach Aplikacji:

 • Prawo dostępu do danych osobowych:
  • Na wniosek Użytkownika XCHANGER potwierdzi, jakie dane osobowe Użytkownika przetwarza oraz dostarczy mu kopię tych danych
 • Prawo do sprostowania danych osobowych:
  • W przypadku, w którym dane osobowe Użytkownika są nieprawidłowe lub niekompletne, Użytkownik może żądać od XCHANGER ich sprostowania lub uzupełnienia
 • Prawo do usunięcia danych osobowych:
  • W pewnych sytuacjach Użytkownik może domagać się of XCHANGER usunięcia danych osobowych przetwarzanych przez XCHANGER (np. kiedy dane są już zbędne do świadczenia usług przez XCHANGER)
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych:
 • Prawo żądania przeniesienia danych osobowych:
  • W określonych sytuacjach (np. w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody) Użytkownik ma również prawo do otrzymania danych osobowych przetwarzanych przez XCHANGER w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, aby przekazać te dane innemu administratorowi
 • Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych:
  • Użytkownik może żądać zaprzestania przetwarzania przez XCHANGER jego danych osobowych, kiedy:
   • XCHANGER przetwarza dane osobowe Użytkownika na podstawie uzasadnionego interesu swojego lub podmiotu trzeciego, z wyjątkiem sytuacji w których interesy te okażą się nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Użytkownika,
   • Dane Użytkownika przetwarzane są w celach marketingu bezpośredniego,
   • Przetwarzanie obejmuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji wobec Użytkownika, w tym profilowanie.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

XCHANGER przechowuje dane osobowe Użytkowników jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania celów, dla których dane zostały zebrane. Po tym czasie są one usuwane.
Czasami dane osobowe mogą być przechowywane dłużej, jeżeli obowiązek taki wynika z przepisów prawa lub jest to konieczne dla obrony lub dochodzenia przez XCHANGER roszczeń w stosunku do Użytkowników.

POLITYKA „COOKIES” I INNYCH MECHANIZMÓW AUTOMATYCZNEGO PRZECHOWYWANIA DANYCH NA URZĄDZENIACH KOŃCOWYCH UŻYTKOWNIKA LUB PRZEKAZYWANYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA AUTOMATYCZNIE

W Aplikacjach wykorzystujemy mechanizmy automatycznego przechowywania danych (mechanizm typu: „cookies”, „Local Storage Object”, „e-Tag”). Są one wykorzystywane w celu lepszego dopasowania Aplikacji do potrzeb Użytkowników. Na potrzeby niniejszej polityki prywatności wszystkie mechanizmy automatycznego przechowywania danych będą nazywane „cookies”.

Pliki „cookies” są to pliki zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika, służące do identyfikacji przeglądarki Użytkownika w trakcie korzystania z Aplikacji. Za ich pomocą dostarczane są administratorowi informacje statystyczne o ruchu Użytkowników, aktywności Użytkowników i sposobie wykorzystania Aplikacji.

Większość plików „cookies” to tzw. cookies sesji, które są automatycznie usuwane z dysku twardego po zakończeniu sesji (czyli po wylogowaniu się lub zamknięciu okna przeglądarki). Niektóre z plików „cookies” pozwalają na rozpoznanie urządzenia końcowego Użytkownika w trakcie ponownego odwiedzania Aplikacji – nie są one usuwane w sposób automatyczny oraz zapisują się na urządzeniu końcowym. W przypadku urządzeń mobilnych, analogicznie, jak w przypadku urządzeń stacjonarnych, zastosowany został mechanizm przyjmowania plików „cookies”, umożliwiający zapamiętywanie informacji związanych z zachowaniem danego Użytkownika.

Żadne z wykorzystywanych przez XCHANGER plików cookies nie pozwalają na identyfikację Użytkownika końcowego Aplikacji.

XCHANGER korzysta z usług zewnętrznych usługodawców w celu zbierania informacji o aktywności Użytkowników w ramach Aplikacji oraz zanonimizowane raporty o korzystaniu z Aplikacji. Podmioty te mogą umieszczać na urządzeniach Użytkowników swoje pliki „cookies”.
Użytkownik który nie wyraża zgody na taki sposób monitorowania jego zachowania powinien wyrazić swój sprzeciw, korzystając z linku:

lub podobnych.

Użytkownik w dowolnym momencie może w swojej przeglądarce wyłączyć obsługę przyjmowania plików „cookies” jednak efektem takiej zmiany mogą być utrudnienia związane z obsługą usług świadczonych za pośrednictwem Aplikacji. Zapisane pliki cookies mogą być także przez Użytkownika usunięte poprzez zastosowanie odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej, programów służących w tym celu lub narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

Różnorodność dostępnych przeglądarek i aplikacji służących do obsługi Aplikacji sprawia, że zarządzanie plikami „cookies” w różnych wersjach przeglądarek wygląda inaczej, dlatego przed rozpoczęciem korzystania z Aplikacji zalecamy zapoznanie się ze sposobem zarządzania funkcjami dotyczącymi prywatności oraz bezpieczeństwa umieszczonymi w menu używanej przez Użytkownika przeglądarki, oraz skonfigurowania ich w preferowany przez Użytkownika sposób.

Niedokonanie zmian w ustawieniach używanej przeglądarki w zakresie zarządzania pilikami „cookies” spowoduje, iż pliki „cookies” będą umieszczane w sposób automatyczny w urządzeniu końcowym Użytkownika.

Brak dokonania przez Użytkownika zmian w ustawieniach przeglądarki skutkujących wyłączeniem przyjmowania plików „cookies” i korzystanie z Aplikacji oznacza zgodę Użytkownika na wykorzystanie plików „cookies” na zasadach opisanych w niniejszej Polityce.

Ze względów bezpieczeństwa zalecamy używanie jnajnowszych dostępnych wersji przeglądarek internetowych – informacje o aktualnie używanej wersji oraz dostępnych aktualizacjach znajdują się odpowiednio w menu przeglądarki oraz na stronach internetowych jej producenta.

WYKORZYSTANIE „COOKIES” W CELACH MARKETINGOWYCH

Żadne z plików „cookies” umieszczanych w przeglądarkach Użytkowników nie służą celom marketingowym.

LOGI DOSTĘPOWE

W trakcie korzystania z Aplikacji zbierane i analizowane są logi dostępowe z informacjami o numerze IP urządzenia końcowego Użytkownika. Uzyskiwane w ten sposób informacje wykorzystywane są przy analizach statystycznych interakcji Użytkowników z Aplikacjami oraz poprawie jakości korzystania z Aplikacji. Zgodnie z przepisami art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz innych obowiązujących przepisów prawa, XCHANGER może zostać zobligowany do udostępnienia organom państwa numeru IP zawartego w logach dostępowych.

ODSYŁACZE DO INNYCH STRON

Niniejszy dokument odnosi się jedynie do Aplikacji, które zostały stworzone i są utrzymywane przez XCHANGER oraz dla których administratorem jest XCHANGER. XCHANGER nie ponosi żadnej odpowiedzialności za linki umieszczone w Aplikacjach przez partnerów umożliwiające Użytkownikom bezpośrednie przejście na strony, których administratorem nie jest XCHANGER. Zachęcamy do zapoznania się treścią zapisów dotyczących prywatności umieszczonych na stronach, do których prowadzą odwołania.

ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZABEZPIECZAJĄCE DANE

Informacje o zachowaniach Użytkowników Aplikacj są przetwarzane i przechowywane z zastosowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa zgodnych z wymogami stawianymi przez polskie prawo, a ich pretwarzanie odbywa się przy zachowaniu wysokich standardów ochrony.

PRZETWARZANIE DANYCH DZIECI

Usługi XCHANGER oferowane w ramach Aplikacji co do zasady skierowane są do osób powyżej 18 roku życia. W związku z tym XCHANGER nie przetwarza świadomie danych osobowych dzieci.

ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

Aktualna wersja dokumentu opisującego politykę prywatności będzie utrzymywana przez Administratora na stronie www.xchanger.io.

KONTAKT ORAZ PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI

Pytania, wnioski i uwagi odnośnie zasad polityki prywatności oraz przetwarzania danych Użytkownika przez XCHANGER prosimy kierować w formie elektronicznej na adres e-mail: contact@XCHANGER.io lub pisemnie na adres: XCHANGER FINANCIAL SOLUTIONS LTD z siedzibą w c/o B&F Services, 68 King William Street, London EC4N 7DZ, United Kingdom

W przypadku, kiedy odpowiedź udzielona przez XCHANGER lub podjęte przez XCHANGER działania są niesatysfakcjonujące dla Użytkownika, Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.